วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561


วันศุกร์ ที่ 17 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม "SCIENCE DAY 2018"  เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียน และปลูกฝัง เสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นแนวทางในการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมแก่นักเรียน สมกับคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 คือ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น