วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมัธยมปลาย


เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ - ๖  ณ หอประชุมเซนต์ดอมินิกซาวีโอ อาคาร 3 การประชุมในครั้งนี้  บาทหลวงดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ คุณพ่ออธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งแนวนโยบายของโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  บาทหลวงไพศาล ยอแซฟคุณพ่อจิตาภิบาลโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีได้อบรมเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมการใช้ชีวิตในสังคมของวัยรุ่น กิจกรรมในครั้งนี้ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน ซึ่งจะมีการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนการดูแลนักเรียนร่วมกันผู้ปกครองในโอกาสต่อไปประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนระดับมัธยมต้น


ดรุณากาญจนบุรีจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับมัธยมต้น วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเซนต์ดอมินิโกซาวีโอ อาคาร ๓  ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือมาประชุมจำนวนมาก กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความร่วมมือบ้านโรงเรียน เพื่อร่วมกันหล่อหลอมนักเรียนเป็นคนดี คุณพ่อผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งแนวนโยบายการจัดการศึกษาของดรุณากาญจนบุรี คุณพ่อจิตตาภิบาลให้ความรู้เรื่องการดูแลลูกวัยรุ่นและการอบรมของโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการและหัวหน้างานบริหารทั่วไปชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม และผู้ปกครองพบครูประจำชั้น


ทั้งนี้เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  คุณพ่อจิตตาภิบาลให้การอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น เพื่อนักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรม